ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (“Cookies”)

 1. Въведение
 2. Чл.1. Приложимост
 3. Чл.2. Дефиниции
 4. Чл.3. Описание на услугите и политика на съдържанието
 5. Чл.4. Достъп до Услугите
 6. Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя
 7. Чл.6. Права и задължения на Администратора
 8. Чл.7. Платени услуги. Методи на плащане.
 9. Чл.8. Публикуване на обяви
 10. Чл.9. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост
 11. Чл.10. Права на интелектуална собственост на Платформата
 12. Чл.11. Обезщетение
 13. Чл.12. Съобщения и нотификации
 14. Чл.13. Поверителност
 15. Чл.14. Допълнителни и общи разпоредби
 16. Чл.15. Приложимо право. Жалби
 17. Чл.16. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.
 18. Чл.17 Система за оценка и обратна връзка
 19. Чл.18. Данни за контакт

 

Въведение

Общи условия за използване на платформата www.imamchovek.bg

Добре дошли в нашия уебсайт www.imamchovek.bg!

Www.imamchovek.bg (ИМАМ ЧОВЕК) е уебсайт с платформа за публикуване на обяви и реклама, която се използва от потребителите при условията, посочени по-долу.

Моля, запознайте се с настоящите условия, тъй като достъпът до разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите на ИМАМ ЧОВЕК изисква съгласие, че сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия.

Тези общи условия се прилагат при първоначален достъп до Уебсайта и Услугите и имат обвързваща и задължителна сила на договорно споразумение, приложимо за всички версии и устройства, от които са достъпни услугите на Платформата.

 

Чл.1. Приложимост

1.1. Администратор на Платформата www.imamchovek.bg е „Имамчовек.бг ” ООД дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206072720, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 33А, вх. В, ет. 4, ап. 1, имейл адрес: support@imamchovek.bg   телефон: +359 877279797

1.2. Общите условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Общите условия не разглеждат, нито регламентират каквито и да е въпроси, произтичащи от или свързани с предоставянето на връзки към други сайтове, реклами и софтуер на трети лица. Търговецът не носи отговорност за достоверността, точността, пълнотата на съдържанието на сайтовете, към които Уебсайтът препраща.

1.3. Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят осъществи достъп за пръв път до Уебсайта или създаде потребителски Профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на Услугите и ресурсите на Уебсайта и са валидни до заличаването (изтриването) на Профила на Потребителя и/или преустановяване използването на Уебсайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на Уебсайта и след закриване на потребителския му Профил.

1.4.1 Общите условия могат да се променят от страна на Администратора поради организационни, нормативни или технически причини, както и да се актуализират периодично по преценка на Администратора, за което Потребителят ще бъде уведомен.

1.4.2 Промени по преценка на Администратора могат да се извършват и по отношение на цените и условията на Платените услуги, предлагани от ИМАМ ЧОВЕК. Потребителят ще бъде информиран за всяка промяна чрез публикуване на информация на Уебсайта за нея, видима след надлежно влизане в потребителския му профил.

1.4.3 Бизнес потребителите ще бъдат допълнително информирани по електронен път най-малко 15 дни предварително за всякакви изменения в Общите условия. Администраторът може да измени Общите условия, без да спазва посочения по-горе 15-дневен срок, включително и с незабавно действие, ако:

 1. a) е обвързан с правно или регулаторно задължение, по силата на което той трябва да измени своите Общи условия по начин, който не му позволява да спази срока на предизвестието, посочен в настоящия член;

или

б) трябва по изключение да измени своите Общи условия, за да преодолее непредвидена и непосредствена опасност, свързана със защитата на посредническите онлайн услуги, потребителите или бизнес потребителите от измами, зловреден софтуер, спам, нарушения на сигурността на данните или от други рискове, свързани с киберсигурността.

1.4.4 Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в Уебсайта. Ако не сте съгласни с направените промени или не сте удовлетворени от предлаганите от Платформата услуги, можете по всяко време да преустановите използването на ИМАМ ЧОВЕК и да изтриете своя Профил. След изтриване на Профила или прекратяване на договор/споразумение, сключено с ИМАМ ЧОВЕК във връзка с ползването на потребителски Профил и/или други услуги в ИМАМ ЧОВЕК, Потребителят губи достъп до информацията, предоставена или генерирана в хода на използването на Уебсайта.

1.5. Достъпът до Уебсайта и използването на Услугите ще се счита за изразено съгласие от Потребителя с настоящите Общи условия.

1.6. Създаването на потребителски профил е задължително условие за използване на Услугите, достъпни в Уебсайта и Платформата. С натискането на бутона “Регистрация”, Потребителят изразява своето изрично и информирано съгласие с настоящите Общи условия, с Политиката за поверителност на Администратора, публикувани в Уебсайта.

Чл.2. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“Общи условия”, “ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.imamchovek.bg.

“Уебсайт”“Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.imamchovek.bg, неговите приложения, мобилни и други версии.

“ИМАМ ЧОВЕК”, “Платформа” – платформа за обяви и реклама, собственост на Администратора, достъпна за потребителите чрез Уебсайта.

“Администратор” – търговско дружество “Имам човек” ООД, което управлява и поддържа Уебсайта и Платформата.

“Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия, достъпва Уебсайта, мобилни и други приложения и версии на Уебсайта и използва услугите и ресурсите на Администратора, достъпни в тях.

Регистриран потребител“ – потребител, който е физическо лице, юридическо лице или приравнено на юридическо лице, на което законът позволява да извършва стопанска или професионална дейност, и, който използва услугите на ИМАМ ЧОВЕК във връзка със своята стопанска или професионална дейност, по търговски начин и за търговски цели.

„Клиент“ – потребител, който е физическо лице, юридическо лице или приравнено на юридическо лице осъществил контакт с бизнес потребител посредством платформата с цел извършване на услуга (доставка на артикул) от бизнес потребителя.

“Услуги” - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на Уебсайта.

“Артикул” – услуга, права и други, които са предмет на обяви, търсене и предлагане в Платформата.

“Обява” – създадено от потребител съдържание (текст, изображение, видео и др.), съдържащо предложение за извършване на услуга.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран потребител на Услугите в Уебсайта, който използва услугите на Администратора по търговски начин или за търговски цели.

“Търговски начин”– всички случаи, когато услугите се използват от името и за сметка на потребител търговец/свободна професия с търговска цел.

“Търговски цели”– използване на услугите с цел реализиране на търговска печалба.

“Лимит” – определен от Администратора брой безплатни обяви, които потребител може да публикува в ИМАМ ЧОВЕК.

Чл. 3 Услуги

3.1. Администраторът предоставя, а Потребителят използва Услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно параметрите и условията за тяхното използване, посочени в Уебсайта. Администраторът не е страна по сключваните между потребителите на Платформата сделки.

3.2. Услугите в Платформата, достъпни за използване от Потребителите, включват следните неизчерпателно изброени възможности:

(а) разглеждане на съдържанието на обявите в Платформата;

(б) публикуване на обяви за продажба на предлагани от Потребителите стоки и услуги;

(в) възможност за комуникация с други Потребители на Платформата чрез лични съобщения или по телефон или друг начин, ако такъв е посочен;

(г) осъществяване на покупки и продажби на Артикули;

(д) използване на платени услуги за реклама, промотиране на обяви и закупуване на допълнителни позиции от обяви;

(е) други услуги

3.3. По усмотрение на Администратора, Услугите могат да бъдат обновявани, модифицирани, допълвани, разширявани или стеснявани по своя обхват и преустановявани по всяко време.

3.4. През Платформата могат да се извършват плащания и други транзакции, като се използват доставчици - трети страни. Вие приемате и се съгласявате, че ИМАМ ЧОВЕК не е страна по такива сделки, няма контрол върху нито един елемент от такива транзакции и не носи отговорност спрямо която и да е страна във връзка с такива транзакции.

3.5. Потребителят използва Услугите и Уебсайта на свой собствен риск и отговорност относно съответствието на използваните услуги с неговите представи и очаквания.

Чл.4. Достъп до Услугите

4.1. Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки, както и от правосубектни юридически лица и организации, създадени и/или действащи в съответствие с българското законодателство. С достъпа до Уебсайта и с приемането на настоящите ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.

4.2. Потребителите, които осъществяват достъп до Уебсайта от други територии, извън България са отговорни за своите действия в съответствие с всички приложими местни закони на територията, от която се осъществява достъп до Уебсайта.

4.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до Услугите, или да отхвърли искане на Потребител за създаване на регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

4.4.1 Потребителски профил може да бъде блокиран или неговите функционалности да бъдат ограничени, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този Профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е извършил или участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на настоящите ОУ и/или увреждат правата, свободите и законните интереси на Администратора, потребителите или на трети лица.

Потребителят ще бъде информиран в случай на блокиране на съдържание, най-късно когато бъде извършено блокирането, като информирането ще става чрез имейл съобщение, посочващо блокираното съдържание, причините за решението за блокиране и основанието за това решение на база на правилата в Общите условия. За да се избегне каквото и да е съмнение, подаването или оставянето без уважение на възражения в тези случаи, не отменя правото на Потребителя да подаде жалба в съответствие с чл.4.4.2 и чл. 15 от Общите условия.

4.4.2 Потребителят има възможност да оспори решението за блокиране на изпратено или публикувано от него съдържание, като подаде жалба до ИМАМ ЧОВЕК чрез вътрешната система за разглеждане на жалби, подадени от бизнес потребителите на Уебсайта съгласно процедурата по чл.15.1.2. Жалбата трябва да съдържа информация за блокирането на конкретното съдържание.

4.4.3 Ако жалбата, посочена в чл. 4.4.2, бъде подкрепена с доказателства и съответно уважена или в случай че са отпаднали обстоятелствата, определящи незаконосъобразността или несъответствието с Общите условия на дадено съдържание:

а. блокираното съдържание се възстановява и става достъпно под формата на работно копие на Обявата или съобщение, налично в Профила на Потребителя. Потребителят е този, който взема решение дали да публикува впоследствие Обявата чрез Уебсайта;

б. Ако за публикуването на Обявата е ползвана някоя от Платените услуги, пропорционална част от таксата, начислена за тази цел и съответстваща на размера за неползваните услуги, свързани с дадената Обява, ще бъде възстановена в профила на потребителя под формата на удължаване на времето за обявата.

4.4.4. Ако жалбата, посочено в чл. 4.4.2 не бъде уважена или Потребителят не предостави безспорни доказателства, че публикуваното от него съдържание е законосъобразно и съответстващо на изискванията на настоящите Общи условия в рамките на 7 дни, считано от момента на получаване на сигнала срещу това съдържание или на официалното писмо, изпратено от компетентна държавна институция със съответно искане:

а) блокираното съдържание се премахва окончателно от Уебсайта

б. Ако за публикуването на Обявата е ползвана някоя от Платените услуги, пропорционална част от таксата, начислена за тази цел и съответстваща на размера за неползваните услуги, свързани с дадената Обява, ще бъде възстановена в профила на потребителя под формата на удължаване на времето за обявата.

4.5. Достъпът до Услугите в Платформата не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална и индустриална собственост.

4.6. При създаването на потребителски профил, Потребителят има възможност да изрази своето информирано съгласие да получава всякакви рекламни съобщения и нотификации в мобилните приложения и мобилните версии на Уебсайта, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от Потребителя имейл адрес и телефонен номер.

4.7. Потребителят има право на една регистрация в Уебсайта, по негов избор като физическо или като юридическо лице.

4.8. Всички права, собственост и законни интереси върху Уебсайта или във връзка с Платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

4.9. Обяви в рамките на Лимита се публикуват безплатно. Обяви, чийто брой надвишава Лимита, стават неактивни до закупуването на допълнителни позиции. Броят обяви в рамките на Лимита варира в зависимост от избраната категория.

4.10. Използването на Платформата изисква достъп до интернет, включително програма за преглед на съответната интернет страница (браузър) или мобилно приложение.

4.11. Изтриването (заличаването) на потребителския Профил може да се извърши чрез функционалностите, налични в меню “Моят профил”, раздел “Настройки”, подменю “Действия по моя профил”. В случай че Потребителят има неизползвана сума в Профила си, същият не може да бъде изтрит. Потребителят ще бъде информиран за неизползвани суми, както когато желае да изтрие своя Профил, така и когато иска да прекрати договор/споразумение, сключено с ИМАМ ЧОВЕК във връзка с ползването на услуги в ИМАМ ЧОВЕК. Потребителят трябва да се свърже с Администратора и да избере отказ от сумата или възстановяване по банков път, след което Профилът може да бъде изтрит.

Чл.5. Права, задължения и отговорност на Потребителя

5.1.1 Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в Платформата в съответствие с настоящите ОУ. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че последните се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

5.1.2 Потребителят може да прекрати по всяко време използването на Услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.

5.1.3 Бизнес потребител може да прекрати действието на договор/споразумение, сключено с ИМАМ ЧОВЕК във връзка с ползването на потребителски профил и/или други услуги в ИМАМ ЧОВЕК в съответствие с изискванията на чл. 4.11, в случай че не приема въведени промени в Общите условия, за които промени е бил предварително информиран съгласно точка 1.4.3 В този случай бизнес потребителят трябва незабавно и не по-късно от 15 дни, след като е бил информиран за промените, да уведоми ИМАМ ЧОВЕК зa прекратяването на договора/споразумението, сключено с ИМАМ ЧОВЕК във връзка с ползването на потребителски профил и/или други услуги в ИМАМ ЧОВЕК. Прекратяването на договора/споразумението в тези случаи влиза в действие след изтичане на 15 дни от информирането на потребителя за промените в Общите условия, освен ако потребителят не се откаже от прекратяването чрез писмено изявление или изпрати изрично уведомление в тази връзка, или предприеме действие на Уебсайта, което потвърждава приемането на промените в Общите условия (например, като публикува обява в ИМАМ ЧОВЕК).

5.2. Потребителят се задължава:

(1) Да осъществява достъп до Платформата и Уебсайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ.

(2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от Платформата, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от Уебсайта, включително от неговите мобилни версии и приложения.

(3) Да не разстройва пълната или частична функционалност на Уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от Уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

(4) Да не публикува, изпраща по имейл, или по друг начин да предоставя достъп до всякакво съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго), което:

 1. е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
 2. е от политическо естество;
 3. е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
 4. е расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
 5. съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;
 6. е невярно или подвеждащо;
 7. съдържа линкове към конкурентни на Платформата уебсайтове;
 8. рекламира продажбата на незаконни стоки;
 9. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
 10. съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;
 11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения; или
 12. съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5) В допълнение Потребителят се задължава да не:

 1. осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;
 2. упражнява тормоз върху други потребители;
 3. събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;
 4. използва самоличността на други лица;
 5. публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;
 6. публикува същата стока или услуга в повече от една категория;
 7. използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; или
 8. прави опити за неоторизиран достъп до Платформата, сървъра, на който Платформата се съхранява или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата.

(6) Да публикува обяви, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

(7) Да пази в тайна имейл адреса и парола за достъп в Платформата, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за използване от други лица.

(8) Да не нарушава поверителността на други потребители на Платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(9) Да не използва търговските марки на ИМАМ ЧОВЕК, включително сходни или близки домейни с "ИМАМ ЧОВЕК", и други регистрирани от ИМАМ ЧОВЕК търговски марки, както и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 10 в ОУ.

(10) Да действа добросъвестно и законосъобразно в отношенията си с трети страни и/или други потребители на Услугите на Администратора, включително, но не само при воденето на преговори, сключването на сделки, продажбата, заплащането и доставката на стоки и услуги, предлагани чрез Платформата. Потребителят носи пълна отговорност за вреди във връзка с наличността, качеството, годността и съответствието на предлаганите от него артикули с описанието и действителното им състояние.

5.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през Профила му обяви, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на Платформата. Потребителят се задължава да обезщети Администратора за всички претърпени загуби и разходи, включително, но не само за наложени имуществени санкции на Администратора в резултат на противоправно поведение от страна на Потребителя.

5.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

5.5. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието, което публикува, предоставя или споделя чрез Услугите, включително, но не само за всяка информация (писмена, аудио, визуална и други), която споделя, изпраща до други потребители и отговаря без ограничения за последиците от своите действия и причинените вреди в пълен размер.

5.6. Във връзка с публикуваното и споделено oт него съдържание, Потребителят потвърждава и гарантира, че: а) за времето, през което съдържанието е налично в Уебсайта притежава необходимите разрешения (лицензи, права, съгласие) от правоносителите да използва това съдържание в Уебсайта (включително, но не само, всички необходими патентни права, права върху търговски марки, ноу-хау, авторски права или други права на интелектуална собственост върху цялото или част от съдържанието) и дава своето съгласие съдържанието му да бъде използвано от Администратора във връзка с предоставянето на Услугата; б) има писменото съгласие и/или разрешение на всяко лице - физическо или юридическо, чиито данни се посочват или свързват със съдържанието, публикувано от Потребителя.

5.7. Публикувайки определено съдържание в Платформата, Потребителят запазва правата си върху съдържанието, като предоставя на Администратора безусловен, неизключителен, непрекъснат, световен, безвъзмезден, прехвърлим и оттегляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, създаване на производни произведения във връзка с Уебсайта и Услугите, предоставяни от Администратора, включително, но не само с цел популяризирането им във всички медийни формати и канали.

5.8. С публикуване на съдържание, в която и да е публично достъпна част на Уебсайта, Потребителят оправомощава Администратора да налага забрани за неоторизирано пренасяне, показване, копиране, дублиране, възпроизвеждане или използване на съдържанието, от която и да е трета страна, без необходимото за това изрично разрешение. Потребителят предоставя на всеки друг потребител на Уебсайта неизключително право за достъп до неговото съдържание чрез Уебсайта (този лиценз изключва случаите на пренасяне и всякаква друга употреба с комерсиална цел). Посочените права са валидни до момента, в който Потребителят или Администраторът премахне или изтрие това съдържание от Уебсайта.

Чл.6. Права и задължения на Администратора

6.1. Администраторът има право:

(1) Да откаже публикуването или да премахне без предупреждение публикувани обяви, които: (а) противоречат на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; или (б) засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите и други трети лица или друг значим обществен интерес.

(2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови обяви, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство; (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора или на трети страни; (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи; (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата; (д) при констатиране от страна на Администратора, че Потребителят използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.

(3) Да разреши или да откаже създаването на нов Профил от Потребител, чийто профил е блокиран, ограничен или заличен от Администратора.

(4) Да отложи публикуването на обява на Потребител с цел извършване на модерация за съответствието на съдържанието на обявата с настоящите ОУ и приложимото законодателство.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита, че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на Платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в Уебсайта и Услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на Услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение и без задължение за посочване на причини за своите търговски решения. Администраторът може по свое усмотрение във връзка с кампании да предоставя бонуси, поощрения и други стимули на избрани от него категории потребители (например активни потребители). Администраторът има право да променя цените на определени категории платени услуги за лимитиран период в зависимост от състоянието на пазара на съответните услуги с цел оптимизиране на цените и привеждането им в съответствие с актуалните пазарни цени.

(8) Да организира промоции, оферти, игри, анкети, проучвания с цел подобряване качеството на Услугите, които предоставя.

6.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на Платформата и не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица.

6.3. Администраторът не носи отговорност извън установения в закона минимум за:

(1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на Платформата и трети лица.

(2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в Платформата или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в Платформата.

6.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съответствието на обявите и съдържанието на сайта с очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на Потребителя от избраните от него стоки или услуги. В случай, че Потребителят има съмнение относно качеството на Услугите или на Уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, Потребителят не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, Потребителят продължи да използва Услугите и Уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от Потребителя във връзка с използването на Уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен по отношение на своите външен вид и характеристики;

(3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.

Чл.7. Платени услуги. Методи на плащане.

7.1. Платените услуги в Платформата осигуряват възможности за рекламиране на обявите чрез промо-опции или увеличаване на Лимита. Цените за платените услуги в платформата са обявени на www.imamchovek.bg/pricing . Заплащането на платените услуги в Платформата може да се извърши само в българска валута. Използването на която и да е платена услуга в Платформата не гарантира изключителност на рекламираната обява. “Неизключителност на обявите” означава запазено право на Администратора да поставя банери, текст, видео и други рекламни материали на трети лица (включително конкуренти на Потребителя, публикувал обявата) навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от която и да е обява в ИМАМ ЧОВЕК. Администраторът има същите неограничени права и по отношение на обяви, които са публикувани безплатно и във връзка с които не е използвана каквато и да е платена услуга на платформата.

7.2. За всеки новорегистрирал се Потребител ИМАМ ЧОВЕК предлага 3 месеца безплатен пробен период. След това Потребителите могат да изберат вариант за използване на платформата:

> Базов пакет - включва една обява в сайта, обикновен дизайн и чат с клиенти.

> Потребителски пакет - вкючва 3 премиум обяви, плюс показване на снимки и контакти

> Корпоративен пакет - Включва неограничен брой обяви с данни и контакт, специален съпорт от сайта и премиум дизайн на страницата.

 

> Абонамента се обновява автоматично всеки месец, като потребителите имат право да се откажат от абонамента си по всяко време.

 

7.3. Плащането може да се извърши чрез избор на един от начините за директно плащане в Платформата;

7.4. Ползването на определен пакет от Потребителя започва да тече след като той е заявен и платен от Потребителя и след като получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че съответния пакет е активиран. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане на пакети ще активира промотирането на съответният пакет веднага. Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга или да промени категорията или местоположението на обявата, която иска да рекламира.

7.5. Администраторът издава фактури за сумите, които потребителите са платили за зареждане профилите си. За да получи фактура, Потребителят следва да попълни данните си в секция „Настройки“ → „Данни за фактура“. Потребителят трябва да поиска фактура в 5 дневен срок от датата на плащането, в случай, че такава не е издадена автоматично от системата. Това може да се извърши чрез изпълнението на следните стъпки в секция „Плащания за фактури“: избира и маркира плащанията, за които желае издаване на фактура, попълва съответните данни и изпраща за изпълнение с бутона „Издаване на електронна фактура“. С въвеждане на данни за фактура, Потребителят ще получава фактури за всички направени от него последващи плащания.

7.6. Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска възстановяване на сумата, предплатена за ползването на съответната услуга, ако услугата вече е изпълнена или е започнало нейното изпълнение от Администратора, с изключение на случаите, описани по-долу.

7.7. Потребителят не може да претендира възстановяване на суми за закупени пакети или за отделни обяви, във всички случаи, когато профилът му е блокиран и обявите му са свалени от Администратора заради действия на потребителя при използване на Платформата, които са в нарушение на ОУ и приложенията към него. Потребителят не може да претендира възстановяване на платени суми за промотирана обява, която е била архивирана/деактивирана или изтрита от самия Потребител или е свалена от Администратора след сигнал на потребител, че обявата вече не е валидна/актуална.

7.8. В случай, че на Потребител са възстановени суми без основание, Администраторът има право да получи обратно тези суми от Потребителя.

Чл.8. Публикуване на обяви

8.1. Публикуването на обяви е достъпно за регистрирани в Платформата Потребители.

8.2. Успешното създаване на потребителски профил изисква попълването на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в ИМАМ ЧОВЕК и посочване на мобилен номер/e-mail за верификация .

8.3. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на имейл адреса, посочен при регистрацията.

8.4. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.

8.5. Достъпът до профила на Потребителя се осъществява чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола, чрез опцията “Facebook вход” или вход в Google.

8.6. Във всички случаи, в които възникне проблем с обява на Потребител (технически, неправилна категория, статус на обява или друг), същият следва да се свърже с Администратора чрез формата за контакт и да опише конкретния проблем с обяватa.

8.7. За да публикува обява, Потребителят трябва да изпълни следните условия:

(1) Да посочи заглавие на обявата. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на обява.

(2) Цената трябва да се посочи по един от следните начини: (i) като фиксирана сума в лева или евро, с включени в нея данъци и такси; (ii) едновременно като фиксирана сума и опция „по договаряне"; за обяви в категорията "Услуги" или "Работа" може да не се посочва фиксирана сума или (iii) безплатно.

(3) Да не публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената в обявата.

(4) Да избере най-подходящата категория за обявата. Администраторът може да върне за редакция обява, която е определена в неправилна категория. Също така, администраторът има право да промени категорията с по-подходяща.

(5) Да определи местоположението на предлагания артикул. Администраторът може да върне за редакция обява, в която е посоченото местоположение е неправилно.

(6) Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им от съответните правоносители.  Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своите обяви ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател. В случай, че Потребителят публикува в Платформата лични данни и/или съдържание, собственост на трети лица, същият потвърждава, че е получил изричното съгласие на лицето да публикува и да посочи в обявата тези данни и съдържание.

(7) Да напише обявата на български език (на кирилица). Употребата на латински букви е разрешена, ако обявата е на български език (кирилица) и алтернативно е преведена и на друг език, както и за обозначаване на търговски марки и модели на артикули, както и за описание на технически текст/параметри.

(8) Да не публикува/изпраща уеб адреси и линкове към други сайтове за обяви.

(9) Да не публикува дублиращи се обяви. За “дублиращи” се смятат обяви с еднакви или сходни описания, заглавия и снимки, както и такива, които предлагат подобни артикули.

(10) Да не публикува обяви с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.

(11) Да не публикува обяви, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.

(12) Да не публикува обяви за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.

(13) Да не посочва марки и модели на артикули/услуги, които не се предлагат в обявата.

(14) Потребителите имат право да редактират публикуваните от тях обяви. Редактирането на обявата е възможно и допустимо само по отношение на финансови параметри или други характеристики на съществуващите в обявата артикули. Не се допуска замяната на посочен в публикувана обява продукт или услуга с нов. Въвеждането на нов продукт или услуга, в нарушение на това условие ще се счита за нова обява.

(15) Потребителят се задължава да не използва в обявата снимки и изображения, които съдържат визуално натрапчиви и отличаващи се елементи и ефекти, включително, но не само:

(i) цветни рамки около самите снимки и изображения;

(ii) надписи, гласящи "Промоция", "Само сега", "Изключително" и други подобни изявления, които биха променили потребителското поведение чрез твърдения за изгодност на сделката, намаления на цени, промоционални оферти, уникалност или претенции за качество на предлаганите стоки или услуги, изчерпване на количества, срокове за валидност на дадени условия и пр.;

(iii) визуални ефекти и добавки върху снимките и изображенията с цел привличане на вниманието на потребителите, които видимо открояват визуално съответната обява от останалите обяви в сайта.

чл.8а Отношения между регистрираните потребители и клиентите.

(1) Клиента се свързва с регистрирания потребител посредством възможностите на платформата. Отношенията между клиента и регистрирания потребител се осъществяват независимо от отношенията им с платформата.

(2) Администраторът не носи отговорност за верността на обявата на регистрирания потребител и/или за качеството на изпълнение на услугата/доставката на артикула.

(3) Администраторът препоръчва на клиентите и регистрираните потребители да пристъпват към изпълнение на услугата/доставка на артикула само след подписване на изричен договор в който да уредят изчерпателно отношенията си. За удобство Администратора предлага модел на Договор за извършване на услуга на следния адрес: www……………. . Посоченият договор е примерен и администратора не може да бъде държан отговорен ако в него не са уредени всички отношения между страните и/или не са включени всички постигнати между тях договорености.

(4) Клиента има право да подаде сигнал до Администратора за некоректно поведение на регистриран потребител.

4.1. За некоректно поведение се приема:

4.1.1. Невярна и/или подвеждаща обява;

4.1.2. Непълна и/или неточна оферта, която не отговаря на заданието на клиента;

4.1.3. Голямо забавяне или въобще липса на изготвяне на оферта;

4.1.4. Некачествено и/или неточно изпълнение на услугата/доставка на артикула

4.1.5. Прекъсване на изпълнението преди завършването на услугата

4.1.6. Едностранна промяна на параметрите на офертата в хода на изпълнението.

4.1.7. Използване на различни от оферираните материали и методи за извършване на услугата

4.1.8. ………………………

(5) Уведомления и сигнали относно некоректно поведение по предходната алинея се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. Сигналите за нарушения по ал.4 се разглеждат от ИМАМ ЧОВЕК при условията на Чл. 15.1 - 15.4 от Общите условия.

(6) Администратора разглежда сигналите за нарушения и с решението си може да наложи санкции на регистрирания потребител относно бъдещото ползване на платформата (напр. неустойки, понижаване на рейтинг и др. под.)

(7) Администратора не е съдебен орган и неговите решения по сигналите на клиента нямат обвързваща сила в отношенията между страните. Администраторът не е държавен орган и не може да постанови правнообвързващо решение, което да принуди страните към изпълнения на задълженията им.

(8) Ако и след разглеждане на сигнала една от страните се чувства неудовлетворена, същата може да предяви претенцията си към другата страна пред компетентния съд, който единствено може да постанови правнообвързващо решение относно отношенията между страните по договора.

Чл.9. Сигнали при нарушени права на интелектуална собственост

9.1. Публикуването в сайта на съдържание, което нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (например предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба, неправомерното използване на търговски марки, или публикуването на авторски текстове, описания, снимки или изображения без съгласие на правоносителите) е забранено.

9.2. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална и/или индустриална собственост върху съдържание, публикувано от Потребители, или съдържанието от външни източници, към които препраща сайта.

9.3. Уведомления и сигнали относно обяви или съдържание в сайта, за които се твърди, че нарушават права на интелектуална и/или индустриална собственост, се изпращат чрез формата за контакт, достъпна тук. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от ИМАМ ЧОВЕК при условията на Чл. 15.1 - 15.4 от Общите условия.

9.4. Право да сигнализират за евентуалното нарушение по чл. 9 имат:

(1) легитимният собственик на права върху интелектуална и/или индустриална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата; или

(2) упълномощеният представител по ИС или друго изрично упълномощено от легитимния собственик лице.

9.5. (1) Всеки сигнал за нарушени права на интелектуална или индустриална собственост трябва да съдържа:

 1. пълномощно, в случай че лицето, което подава сигнала, не е легитимен собственик на обекта на ИС, чиито права са нарушени;
 2. доказателство за правата на интелектуална и/или индустриална собственост върху докладвания обект на нарушението (например свидетелство за регистрация за марка, дизайн, патент и пр.);
 3. пълен списък с линкове към докладваните обяви.

(2) Притежателите на авторски права представят доказателства за авторство и оригиналност върху своите творби, чиито права са нарушени.

9.6. Администраторът разглежда подадения сигнал в срок от 14 дни от датата на получаване. Възможно е срокът да бъде удължен с цел проучване и изясняване на всички факти и обстоятелства по случая. Отговор на сигнала се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които лицето е изпратило жалбата. В случай че бъдат установени неточности или в подадения сигнал липсват някои от изискуемите документи, Администраторът може да се свърже с подателя на сигнала за допълнителни инструкции.

9.7. Всички жалби за нарушени права на ИС, които Администраторът счете за основателни и подкрепени с доказателства се уважават, а докладваните обяви или съдържание се премахват от Уебсайта.

9.8. (1) Засегнатите потребители от жалбата имат право да оспорят действията по жалбата. Жалбоподателят се уведомява за всяко възражение от засегнат потребител.

(2) Всеки засегнат потребител от действия във връзка с жалба по този член може да изпрати своите възражения на имейл адрес support@imamchovek.bg . Администраторът по своя преценка свързва директно двете страни за осъществяване на директна комуникация, като уведомява страните за това по подходящ начин. В случай, че възраженията на засегнатия потребител не са подкрепени с доказателства, обявата или съдържанието не подлежат на възстановяване.

Чл.10. Права на интелектуална собственост на Платформата

10.1. Потребителят приема и се съгласява, че съдържанието на Уебсайта, различно от потребителското съдържание, включително, но не само: текстове, софтуер, кодове, графики, снимки, звуци, музика, видео, интерактивни функции и подобни („Съдържание”), както и търговските марки, регистрирани и нерегистрирани дизайни, са собственост на ИМАМ ЧОВЕК или са лицензирани от съответните правоносители, и са защитени с авторски и други права на интелектуална собственост. Във връзка с предоставянето на услугите, Уебсайтът може да съдържа някои обекти на интелектуална собственост, притежание на трети страни. Използването на тези обекти може да бъде предмет на лицензионно споразумение, сключено между тези трети страни и ИМАМ ЧОВЕК. Потребителят се задължава да не извършва никакви действия, изразяващи се в: реверсиран инженеринг, декомпилиране или отделяне по друг начин на тези обекти, като никоя част от настоящите Общи условия не следва да се разбира като предоставяне на права във връзка с тези обекти. Съдържанието и Услугите на Уебсайта се предоставят такива, каквото са, единствено за информация и лична употреба на потребителя, и не могат да бъдат използвани, копирани, пресъздавани, разпространявани, споделяни, излъчвани, изобразявани, продавани, или по друг начин използвани за каквито и да било цели, без изричното предварително писмено съгласие на съответния притежател. ИМАМ ЧОВЕК си запазва всички права върху Уебсайта и Съдържанието. Потребителите се задължават да не предприемат действия, свързани с използване, копиране или разпространение на която и да е част от Съдържанието, освен при наличието на изрично съгласие за това, включително всякаква употреба, копиране и разпространение на Съдържанието на трети страни, получени чрез Уебсайта за каквито и да е търговски цели. Всякакви действия по възпроизвеждане, модифициране, създаване на производни обекти, извличане на Съдържанието в цялост или частично, включително, но не само scraping или други форми на извличане на данни и/или пренасяне на Съдържанието на Уебсайта към други източници, както и компилации са изрично забранени. Копирането или възпроизвеждането на Уебсайта, Съдържанието или която и да е част от тях за бъдещо възпроизвеждане или използване, са изрично забранени.

Чл.11. Обезщетение

11.1. Потребителите обезщетяват за вреди и освобождават от отговорност ИМАМ ЧОВЕК, неговите служители, дъщерни дружества, филиали, възложители, агенти, доставчици на услуги във връзка с всякакви искове, жалби, вреди, имуществени санкции, задължения, загуби, разходи или съдебни разноски, произтичащи от: (1) нарушение на която и да е разпоредба на настоящите ОУ или на приложимото законодателство; (2) нарушаване на права на трета страна, включително, но не само права върху интелектуална собственост, търговска марка, търговска тайна или друго право на собственост или на поверителност; или (3) всяка жалба, съдържаща твърдения във връзка с това, че съдържанието, публикувано от потребителя е причинило вреда на трета страна. Това задължение за отговорност и обезщетение е валидно и при промяната на настоящите ОУ, както и прекратяване и преустановяване на използването на Услугите и на Уебсайта от страна на потребителя.

11.2. За нарушения на чл. 8а, установен и по реда на настоящите ОУ регистрираният потребител заплаща на ИМАМ ЧОВЕК неустойка в размер на … лв. за всяко нарушение. При повече от три нарушения на чл. 8а Администратора има правото да заличи (изтрие) профила на регистрирания потребител

Чл.12.Съобщения и нотификации

12.1. В процеса на регистрация и по всяко време след това Потребителят има възможност да изрази своето изрично съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори.

12.2. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на маркетинг комуникация, оферти и съвети от Администратора и негови партньори по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

12.3. Възможно е в процеса на използване на Платформата Потребителят да получава нотификации за нови съобщения по публикувани от него обяви, информация за нови обяви по любими търсения, както и информация за намалена цена на наблюдавани обяви. Потребителят има право да оттегля своето съгласие за получаване на този тип нотификации и съобщения по всяко време чрез настройките на своя профил в Уебсайта.

Чл.13. Поверителност

13.1. Използването на платформата и нейните Услуги се считат за изразено от Потребителя съгласие личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за поверителност, постоянно достъпна на следния адрес: https://imamchovek.bg/personal-data

13.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

13.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения от Администратора във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, включително, но не само: при промени в ОУ, Приложенията към тях и приложимото законодателство, промени във вида и характеристиките на Услугите, промени в цените, както и други промени, които засягат съществени права на Потребителите.

13.4. В определени случаи, напр. когато Администраторът има основателни съмнения за нарушение на Общите условия и правила за използване на ИМАМ ЧОВЕК, приложимите закони или за разкриване на престъпление или предотвратяване на нарушение, Администраторът има право на достъп до личните съобщения на потребителите.

Чл.14. Допълнителни и общи разпоредби

14.1. Администраторът има право да установява ограничения относно използването на Услугите, свързани с:

(а) броя визуализирани обяви при извършване на общо търсене от страна на потребителите чрез критериите „най-нови“, „най-евтини“ или „най-скъпи“ обяви, a в бизнес профил - при търсене по ключова дума, категория и ценови диапазон;

(б) максималния брой дни, през които потребителското съдържанието ще се поддържа;

(в)  максималния брой и размер на публикациите, имейл съобщенията или друго съдържание, което може да се предава или съхранява от Услугата;

(г) честотата, с която потребителите могат да получават достъп до Услугата или Уебсайта. 

Потребителят потвърждава и приема, че ИМАМ ЧОВЕК не носи отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съдържанието в Уебсайта. Потребителят се съгласява, че ИМАМ ЧОВЕК си запазва правото по всяко време да променя или прекратява Услугата (или която и да е част от нея) с предизвестие и ИМАМ ЧОВЕК не носи отговорност пред потребителите или третите страни за такава промяна или прекратяване на Услугата. Потребителят приема и се съгласява, че ИМАМ ЧОВЕК, по свое собствено усмотрение, има правото (но не и задължението) да изтрива или деактивира неговия профил, да блокира неговия имейл или IP адрес или по друг начин да прекрати потребителския достъп или ползване на Услугата (или на част от нея) незабавно и без предизвестие и да премахне всяко съдържание в Услугата при нарушение на ОУ, Приложенията към тях, Политиката за поверителност и приложимото законодателство и законните интереси на Администратора от страна на потребител.

14.2. Потребителят приема и се съгласява, че използването на Уебсайта и Услугата е изцяло на негова отговорност, както и че Уебсайтът и Услугата се предоставят такива, каквито са, без каквито и да е гаранции. Всякакви изрични и подразбиращи се гаранции, включително, но не само, гаранции за пазарна реализация, доходност, годност за определена цел, ненарушаване на права на трети страни, са изрично изключени, доколкото това е позволено от закона. ИМАМ ЧОВЕК не поема отговорност или гаранции, надвишаващи законоустановения минимум относно точността и пълнотата на съдържанието на Уебсайта или съдържанието на който и да е уебсайт на трета страна, свързан с Уебсайта, и не поема никаква отговорност относно: (I) грешки или неточности в съдържанието, (II) претърпени имуществени или неимуществени вреди от всякакво естество, настъпили в резултат от достъпа до и използването на Уебсайта и Услугата, (III) всякакъв неоторизиран достъп до или използване на нашите Услуги и/или всякаква лична или финансова информация, съхранявана чрез тях, (IV) всякакви нарушения или прекъсвания на връзката с Уебсайта, (V) всякакви бъгове, вируси, троянски коне или други подобни, които могат да бъдат предавани на или чрез Уебсайта от трета страна, и/или (VI) всякакви грешки или пропуски в съдържанието или загуби или вреди, настъпили в резултат на съдържание, което е публикувано, изпратено чрез имейл, комуникирано, излъчено или по друг начин станало достъпно на Уебсайта или Услугата. ИМАМ ЧОВЕК не гарантира, препоръчва, нито поема отговорност за който и да е продукт или услуга, предлагани от трета страна чрез Уебсайта, свързани чрез хиперлинкове уебсайтове или включени в банер или друг вид реклама. ИМАМ ЧОВЕК не представлява страна по сделката и не носи отговорност за съблюдаването на нейното изпълнение между потребители, както и между потребители и/или трети страни, доставчици на продукти или услуги.

14.3. При никакви обстоятелства ИМАМ ЧОВЕК, неговите служители, ръководство или представители не поемат отговорност за преки, косвени, инцидентни, специални, последващи или други вреди над законоустановения минимум (дори и когато ИМАМ ЧОВЕК са били предупредени за възможността от настъпването на тези вреди), произтичащи по какъвто и да е начин от използването на Уебсайта или Услугата, включително, но не само, когато тези вреди произтичат от правилно или неправилно използване на Уебсайта или Услугата, от неспособността за използване на Уебсайта или Услугата, както и от прекъсването, преустановяването, промяната или прекратяването на Уебсайта или Услугата. Това ограничаване на отговорността следва да се прилага и по отношения на вредите, настъпили в резултат на други услуги или продукти, получени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или чрез линкове на Уебсайта, както и в резултат на получена информация, мнения или съвети, предоставени чрез или рекламирани във връзка с Уебсайта или Услугата или всякакви линкове на Уебсайта. Потребителят разбира и приема, че ИМАМ ЧОВЕК не носи отговорност за публикациите на потребителите или за клеветнически, обидни или незаконни действия от страна на други потребители или трети страни, както и че рискът от вреди, настъпили в резултат от гореизброените, се носи изцяло от Потребителя. ИМАМ ЧОВЕК не дава никакви гаранции, че Уебсайтът е подходящ за използване на други територии. Тези потребители, които осъществяват достъп до Уебсайта от други юридсикции, действат на свои отговорност и риск, както и носят отговорност относно спазването на местното законодателство.

14.4. Правата, които тези ОУ предоставят на потребителите не могат да бъдат прехвърляни от тях на трети лица.

Чл.15. Приложимо право. Жалби

15.1.1 В случаите, когато услуги в Платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формата за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или използван за публикуване на обяви или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

15.1.2 Регистриран потребител може да подаде жалба в следните случаи:

а. твърдяно неизпълнение от страна на ИМАМ ЧОВЕК на задълженията му съгласно Общите условия и Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги;

б. технологични затруднения по отношение на работата на Уебсайта и засягащи възможността за използване на Услугите, предлагани от Потребителя;

в. мерки, предприети от ИМАМ ЧОВЕК на Уебсайта, които засягат потребителя;

г. блокиране на избрано съдържание, публикувано или изпратено от Потребителя или блокиране на Профила на Потребителя в съответствие с чл.4 от Общите условия.

Жалбата може да бъде подадена чрез функционалността  достъпна на Уебсайта в раздел "Помощ" или писмено на адреса на ИМАМ ЧОВЕК. Към жалбата Потребителят следва, ако е възможно, да предостави данни или информация, които да позволят на ИМАМ ЧОВЕК да провери жалбата, включително и по-конкретно: номер на Обявата, обяснение на причините, поради които не счита съдържанието за незаконно или противоречащо на правилата и по негов избор, данни за контакт. По отношение на разглеждането на жалбата се прилагат съответно правилата, посочени в настоящия член от Общите условия.

15.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

15.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.

15.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

15.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с Платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

Чл.16. Контролни органи и алтернативно решаване на спорове. Медиация.

16.1. Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: 02/933 056 и тел. 02/9884218 и телефон на потребителя: 0700 111 22, уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес www.kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

16.2. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото действащо българско законодателство. Спорове във връзка с използването на Уебсайта и Платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

16.3.1 Бизнес потребител може да поиска медиация при разрешаване на спорове, възникнали между ИМАМ ЧОВЕК и даден Бизнес потребител във връзка с услугите, предоставяни от ИМАМ ЧОВЕК, включително по отношение на спорове по въпроси, които могат да бъдат предмет на жалба по чл.15 от Общите условия.

16.3.2 ИМАМ ЧОВЕК е на разположение да направи необходимото за постигане на споразумение по такива спорове чрез медиатори, сътрудничейки си с Центъра за ефективно разрешаване на спорове. Списъкът на медиаторите и Правилата за медиация можете да намерите на: https://www.cedr.com/p2bmediation/. Медиацията се заплаща, като ИМАМ ЧОВЕК поема разумна част от разходите за медиация в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги.

16.3.3 Бизнес потребителят е напълно свободен да предложи друг медиатор, с помощта на когото е готов да се извърши процесът по медиация.

16.3.4 Опцията за медиация е доброволна. ИМАМ ЧОВЕК си запазва правото да откаже да участва в медиация.

Чл.17. Система за оценка и обратна връзка

17.1 Системата за оценка и обратна връзка позволява на Потребител да оцени субективно друг Потребител и отношенията с него, свързани със сключването на сделка в ИМАМ ЧОВЕК. Оценката обхваща следните въпроси: доколко е предоставено ясно и надеждно описание на артикула, формата и начина на комуникация между Потребителите, отзивчивост, ангажираност, време за изпращане или доставка на закупения артикул, коректност. Основание за оценката би могъл да бъде всякакъв контакт между Потребителите по повод на обява в ИМАМ ЧОВЕК, а не само сключването на сделка.

17.3. Оценката се дава по начина, във формата, на датата и в категорията, описани на Уебсайта тук. Оценката ще бъде представена по скала от 1 до 5  въз основа на средната стойност на всички оценки, дадени от Потребителите.

17.4. Допълнителната информация в мненията и обратната връзка остава скрита и ще има спомагателна роля за целите на верифициране на действията на Потребителите от страна на ИМАМ ЧОВЕК.

17.5. Ако на конкретен потребител е дадена повече от една оценка от един и същ Потребител, в средната оценка, изчислена за оценявания Потребител, ще бъде включена само най-новата оценка.

17.6. Оценката и отзивите не трябва да нарушават разпоредбите на приложимото законодателство и по-конкретно не могат да съдържат:

а) Вулгарни изявления, нецензурно и порнографско съдържание или съдържание, което предизвиква омраза, расизъм, ксенофобия и конфликти между нациите,

б) уеб адреси или връзки към други уебсайтове,

в) рекламно съдържание, друго търговско съдържание,

г) данни на Потребители или други физически лица, по-конкретно: име и фамилия, място на пребиваване, телефонен номер или e-mail адрес, номер на банкова сметка,

д) съдържание, което нарушава правата на трети лица, включително правата върху интелектуалната собственост, добрите нрави, правата на личността, вкл. доброто име, репутацията на други Потребители или трети лица,

е) съдържание, което е резултат от споразумение или договорка с други Потребители или трети лица за оказване на влияние върху оценката, мненията в обратната връзка или отзивите (например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

ж) съдържание, което е невярно, клеветническо или представлява акт на нелоялна конкуренция.

17.7. ИМАМ ЧОВЕК има право да изключи дадена оценка от средната оценка на Потребителя или да изтрие оценка изцяло или отчасти, когато оценката или обратната връзка:

а) се отнася за потребител, различен от оценявания потребител,

б) е дадена от Потребителя за него самия,

в) е дадена от служители, роднини и близки на оценявания Потребител,

г) се издава в резултат на договорка с Потребителя само за целите на повлияване на оценката и мненията ((например с цел изкуствено завишаване или занижаване на оценката на даден Потребител)

д) е издадена от потребителски профил, създаден въз основа на временен имейл адрес,

е) е била изложена по начин, който показва автоматизиране на процеса или по начин, пречещ на анализа на мрежовия трафик,

ж) нарушава Общите условия по друг начин.

17.8. По отношение на съдържанието на оценката и отзивите, към момента на тяхното даване, Потребителят предоставя на ИМАМ ЧОВЕК неизключителен, териториално неограничен и безплатен лиценз при условията, посочени в точка 5.7. Общите условия и останалите точки в чл.5 от ОУ.

Чл.18. Данни за контакт

18.1. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ 1, ет. 3

18.2. Контакт с Администратора може да се осъществи:

 • на телефонен номер 0877 279 797;
 • чрез формата за контакт, достъпна тук ;
 • чрез услугата live chat;
 • на имейл адрес: support@imamchovek.bg;
 • при въпроси, свързани с личните данни: може да се свържете с посочените координати