Адвокат

Професионални услуги > Адвокат
Рейтинг    0 (0)

Процесуално представителство по гражданско дело

Процесуално представителство пред съд - обрауване на дело или представителство по вече образувано дело.

Детайлно описание на услугата

Облигационноправо
Наследственоправо
Вещноправо

Облигационно право:
Изготвяне на всякакъв тип договори, вкл. предварителни договори;
- Изготвяне на предизвестия за разваляне/прекратяване на договори;
- Обезщетния за имуществени/неимуществени вреди;
- Консултации във връзка с учредяване на ипотека/залог. 

Семейно и наследствено право:
Дела за развод – по взаимно съгласие и по съдебен ред;
 Изготвяне на завещания, обявяване на саморъчни завещания;
- Процедура по приемане по опис/отказ от наследство; 
- Възстановяване на запазена част от наследство;
- Защита правата на кредиторите по отношение на наследственото имущество.

Вещно право:
    - Изготвяне на договор за доброволна делба;
    - Представителство в производство по съдебна делба; 
    - Защита интерсите на собственика при нарушение неговото право на собственост.  

Търговско право:

   - Учредявана на 
търговски дружества- КД, СД, ООД, АД, КДА, както и на ЕТ;
   - Представителство 
в производства пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – продажба на дружествени дялове; смяна на управител; ликвидация; преобразуване на търговски дружества;
   - Представителство в производство по отмяна решение на общо събрание. 

Трудово право:
 - Консулатации във връзка с прекратяване на трудови договори;
 - Представителство по дела във връзка с отмяна на незаконосъобразно уволнение; 
 - Предстатителство по дела във връзка с претендиране на обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконосъобразно уволнение; 

    Процесуално представителство по всички видове граждански дела:

- Изготвяне на молби за обезпечение на предявен и бъдещ иск;
- Заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК;
- Процесуално представителство по вече обраувано дело;
- Защита на длъжника в производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК

-      Процесуално представителство в изпълнителното производство:

- Изготвяне на молби за обрауване на изпълнително дело;
- Процесуално представителство по вече образувано изпълнително дело;
- Защита интереисте на длъжника в образувано изпълнително производство. 

-      

 Облигационно право:
Изготвяне на всякакъв тип договори, вкл. предварителни договори;
- Изготвяне на предизвестия за разваляне/прекратяване на договори;
- Обезщетния за имуществени/неимуществени вреди;
- Консултации във връзка с учредяване на ипотека/залог. 

Семейно и наследствено право:
Дела за развод – по взаимно съгласие и по съдебен ред;
 Изготвяне на завещания, обявяване на саморъчни завещания;
- Процедура по приемане по опис/отказ от наследство; 
- Възстановяване на запазена част от наследство;
- Защита правата на кредиторите по отношение на наследственото имущество.

Вещно право:
    - Изготвяне на договор за доброволна делба;
    - Представителство в производство по съдебна делба; 
    - Защита интерсите на собственика при нарушение неговото право на собственост.  

Търговско право:

   - Учредявана на 
търговски дружества- КД, СД, ООД, АД, КДА, както и на ЕТ;
   - Представителство 
в производства пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – продажба на дружествени дялове; смяна на управител; ликвидация; преобразуване на търговски дружества;
   - Представителство в производство по отмяна решение на общо събрание. 

Трудово право:
 - Консулатации във връзка с прекратяване на трудови договори;
 - Представителство по дела във връзка с отмяна на незаконосъобразно уволнение; 
 - Предстатителство по дела във връзка с претендиране на обезщетение за оставане без работа вследствие на незаконосъобразно уволнение; 

    Процесуално представителство по всички видове граждански дела:

- Изготвяне на молби за обезпечение на предявен и бъдещ иск;
- Заповедни производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК;
- Процесуално представителство по вече обраувано дело;
- Защита на длъжника в производства по чл. 410 и чл. 417 ГПК

-      Процесуално представителство в изпълнителното производство:

- Изготвяне на молби за обрауване на изпълнително дело;
- Процесуално представителство по вече образувано изпълнително дело;
- Защита интереисте на длъжника в образувано изпълнително производство. 

-      

 ;?>

Детайлен рейтинг

Подобни услуги